Tenester

Konteinarleige

Skal du rydda eller riva større ting? Du kan leige konteinar for levering av avfall hjå NGIR. Merk at elektrisk eller elektronisk avfall og farleg avfall ikkje kan leverast på denne måten. Du betalar for transport, avfall og leige av konteinar. Sjå eigne prisar for næringsavfall.

Prisliste konteinartransport

Prisane nedanfor gjeld frå 01.01.2017, og gjeld transport av avfall i konteinar. Pris for sjølve avfallet og eventuelt leige av konteinarar er ikkje inkludert. Sjå eigne prislister for dette.

Konteinartransport

Alle prisar er eks. mva.

Sone 1-10 m3
11-45 m3
A Kr 828,- Kr 1 017,-
B Kr 1 097,- Kr 1 332,-
C Kr 1 906,- Kr 2 193,-
D Kr 2 813,- Kr 2 857,-
E Kr 3 002,- Kr 3 149,-
F Kr 2 235,- Kr 2 284,-
G Kr 5 123,- Kr 5 123,
H Kr 5 774,- Kr 5 774,-

 

Sjå kart med soneinndeling av pris

Konteinarleige

Prisane nedanfor gjeld frå 01.01.2017, og gjeld for handsaming av konteinarar. Pris for levering av avfallet og transporten er ikkje inkludert. Sjå eigne prislister for dette.

Alle prisar er eks. mva.

Storleik/type Dagsleige
140 l plast Kr 0,37
240 l plast Kr 0,59
660 l plast Kr 1,41
1,1 m3 vippekonteinar Kr 5,63
1,2 m3 glaskonteinar Kr 4,30
2,5 m3 m/lok Kr 8,84
4,5 m3 m/lok Kr 11,06
6,0 m3 m/lok Kr 13,27
8,0 m3 m/lok Kr 16,58
4,5 m3 open Kr 7,74
6,0 m3 open Kr 9,95
8,0 m3 open Kr 12,17
30 m3 open Kr 43,13

 

Dei vanlegaste konteinarane me leiger ut:

8 m3 open konteinar.
8 m3 open konteinar.

 

Lukka 8 m3

Dette skal ikkje i NGIR sine konteinarar

 • Farleg avfall
 • EE- avfall
 • Eksplosivt avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Flytande avfall
 • Slakte- og fiskeavfall
 • Bildekk

Handsaming av desse avfallstypane er regulert gjennom eigne forskrifter som verksemder er pålagde å følgja.
Ta kontakt for rådgjeving og bestilling av konteinar.

Stein og grus

Steinuttaket er ope:
Måndag- onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-17.30
Fredag: 08.00-14.30
Laurdag: Stengd

NGIR sel mange typar sand, grus, stein og pukk frå steinuttaket i Kjevikdalen.

Prisar

Storleik i    mm Fraksjon Kode
Pris per tonn u/mva
Pris per tonn m/mva  
0-6 Steinsand 907 90 kr 112,50
0-16 Grus 903 100 kr 125,-
0-32 Grus 904 90 kr 112,50
0-100 Sams masse 905 90 kr 112,50
6-16 Singel 908 120 kr 150,- Utseld per 30.3.17
16-32 Pukk 901 100 kr 125,- Utseld per 01.10.17 
16-64 Pukk 916 100 kr 125,-
32-100 Pukk 909 100 kr 125,-
Sprengstein 902 50 kr 62,50
Minstepris per lass 200 kr 250,-
 • Prisane gjeld sal per tonn til privatpersonar og inkluderer opplasting i Kjevikdalen. Transport må ein sjølv organisera.
 • Store kundar, som entreprenørar o.l. kan få rabatt på større mengder. Ta kontakt på førehand og be om tilbod ved større leveringar.

Kompostjord

Du kan kjøpa kompostjord hjå NGIR i Kjevikdalen frå mai til september/oktober, eller så langt lageret rekk. Jorda er blanda med fin sand, og eignar seg best til plen. Kompost kan også nyttast i blomsterbed dersom du blandar ut jorda med blomsterjord.

Sesongen er over, og NGIR er per 21. 09.17 tom for kompostjord.

Kompostjorda kostar kr 300,- per tonn, eks mva.

 Måndag-onsdag  08.00 – 15.00
 Torsdag  08.00 – 17.30
 Fredag  08.00 – 14.30
 Laurdag  Stengd

Bilvrak

Måndag, tysdag, onsdag og fredag 08.00-15.30
Torsdag 08.00-18.00

Bilvrak kan berre leverast i Kjevikdalen på vekedagar. NGIR tek ikkje imot bilvrak på laurdagar.

Levering av bilvrak:

Bilvrak og bildekk kan leverast ved å ta kontakt med resepsjonen i Kjevikdalen. Sjå kart over Kjevikdalen.
Gjenvinningsstasjonane på Litlås, Manger eller Mjåtveit tek ikkje imot bilvrak og bildekk.

 • Bilen skal vera rydda for boss og bildelar. Hugs å fjerna autopassbrikken og seie opp avtalen.
 • Bilen må vera ulåst. Dette gjer det enklare og tryggare for oss å frakta vraket til etterhansd.
 • Gje melding om bilen går på gass eller straum (EL)/hybrid. Desse bilane må sikrast før handsaming.
 • Ta med kvittering for innleverte skilt. Om skilta enno ikkje er leverte inn, må ein visa vognkort.
 • Personnummeret til den som skal ta imot vrakpanten må oppgjevast.
 • Det er ikkje lov å skru på bilen etter at den er innlevert.
 • Bilen skal vera heil ved levering; det vil seie at karosseriet ikkje skal vere kutta i.
 • Fem bildekk kan leverast med kvart bilvrak, inkludert dei som er på. Du kan altså levera bilen med fire hjul og eit stephjul. Eventuelt andre hjul må takast ut av bilen og kan leverast gratis i konteinar på gjenvinningsstasjonen i Kjevikdalen. Forhandlarar av dekk er og pliktige til å ta i mot bildekk.

Vrakpant og årsavgift

Vrakpanten vert utbetalt av Skatteetaten. Vrakpant vert utbetalt kvar 14. dag. Ta kontakt med NGIR eller Skatteetaten på tlf 75 54 66 00 dersom du har spørsmål.

 • Ved vraking innan 20. mars skal du ikkje betala årsavgift.
 • Ved vraking frå 21. mars-30. juni skal du betala halv årsavgift. Beløpet vert betalt attende til sist registrerte eigar.
 • Ved vraking etter 30. juni må ein betala full avgift.
 • Ordinær vrakpant er kr 3000,-

Minstekrav for å få utbetalt vrakpant

 • Bilen skal leverast med heil og ikkje oppdelt ramme, chassis eller bærande karosseri kor understellsnummeret er prega, jamfør § 4.7 i forskrift om kasserte kjøretøy
 • Ordninga omfattar person- og varebilar under 3500 kg, samt kombinerte bilar uansett tillete totalvekt og beltemotorsyklar, minibussar og campingbilar.
 • Taket må ikkje trykkast ned før levering. Dette gjer det vanskeleg å miljøsanera bilen, og kan påføra eigar ekstra kostnader. Er det naudsynt å trykka ned taket på grunn av transport eller anna, må det takast kontakt med biloppsamlingsplassen på førehand.

Dekk og fjerning av delar

 • Bileigar har høve til å fjerna delar, dørar, skjermar og motor før innlevering. Det skal i utgangspunktet ikkje skjærast i bilen for å ta ut delar.
 • Bileigar kan fjerna dekk umiddelbart etter at bilen er levert på biloppsamlingsplassen. NGIR tek fritt imot dekk som bilen står på, samt reservehjulet. Fleire dekk kan leverast på gjenvinningsstasjonen.
 • Dekkforhandlarar har plikt til fritt å ta imot kasserte dekk.

NB: NGIR tek kun imot bilar som kvalifiserer til vrakpant.