Strandrydding

Ver med og rydd ei strand i ditt nærområde

Me vil ha reine strender, rein kyst, reint hav og ein havbotn utan skrot og boss! Ver med oss å rydde strender, og du bidreg og til å løysa eit globalt miljøproblem. Ingen kan gjere alt, men alle kan gjera litt. Marint avfall er såkalla herrelaust avfall, og NGIR kan ikkje dekkja kostnader med handsaming av avfallet over hushaldsgebyret. Me mottar midlar frå Miljødirektoratet for å dekka utgiftene i samband med ryddeaksjonane rundt i regionen vår.  Avfallet frå strandryddeaksjonar må difor registrerast slik at utgiftene ikkje vert belasta hushaldsgebyret.

Vil du rydda ei strand?

Ta kontakt med NGIR for registrering og for å levera avfallet gratis. Du får eigne sekkar og hanskar til strandryddinga hjå oss. Send e-post til strandrydding@ngir.no
Her registrerer du ryddeaksjonen din i kartet

I tillegg kan du melda deg/laget på den nasjonale aksjonen til ”Hold Norge Rent”. Sjå også sikkerheitsrettleiaren til Hold Norge Rent.

Marin forsøpling

Dei siste åra har det vore fokus på marin forsøpling og rydding av strender langs norskekysten. Strandryddedagen er eit årleg, landsomfattande miljøtiltak der ein ryddar plast og boss frå strender i Noreg. Strandryddedagen vart arrangert for første gong i 2010. Den offisielle strandryddedagen er første eller andre lørdagen i mai kvart år, men hjå NGIR kan ein i prinsippet rydda heile året. I 2015 melde NGIR seg inn i «Hold Norge Rent», som jobbar for å engasjere folk til friviljuge ryddeaksjonar i norsk natur. Privatpersonar, lag og organisasjonar kan gå saman og rydde ei strand i nærområdet.

Før fuglane kjem

Prosjektet «Før fuglene kommer» har som mål å rydda viktige hekkeområde for marin forsøpling før hekke-tida startar, og før ferdselsforbodet (15. april–15. juli) trer i kraft. Dette er eit samarbeidsprosjekt som starta i 2015, og i 2017 vart prosjektet etablert som ein nasjonal dugnad med tilskot frå Miljødirektoratet. I kartet under kan du sjå områder som ein må vera spesielt varsam i. Desse områda er skravert raudt. Hald musepeikaren over kartet for å flytte deg rundt i kartet.

 

Fakta om marin forsøpling

  • I 2020 er det anslått at total mengde boss i havet er over 230 millionar tonn. Ein trur 90 % er plast.
  • I norske farvatn er mengda boss som vert dumpa i sjøen omlag 36 000 tonn årleg. Av dette synk omlag 70 % til botn, 15% flyt og vert akkumulert opp i Det store søppelhavet (YouTube) og kun 15% vert skylt på land (Kilde: UNEP).
  • 100 000 marine pattedyr døyr årleg som ein konsekvens av at dei hektar seg fast i tauverk, liner og garn. Dyr som sit fast druknar som regel eller dei sultar ihjel.
  • 1/3 av fisk undersøkt i den britiske kanalen har magen full av plast.
  • Søppel i strandsona, til dømes sprøytespissar, hermetikk og anna medisinsk utstyr, kan vera helsefarleg for menneske og husdyr i nærleiken. Hundar og born kuttar seg, og strendene og kysten vert mindre tilgjengelig for bading, turar, soling etc.
  • Når ei isporkasse eller ein plastpose først er broten ned i millionvis av små bitar, er den nesten umogleg å rydde opp.